KRS: 0000506738      REGON: 123106571

STATUT STOWARZYSZENIA
„SPORT BEZ BARIER’’

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 §1
 1. Stowarzyszenie  zwykłe  pod  nazwą:  SPORT BEZ BARIER  (zwane  dalej  „Stowarzyszeniem”) działa na  postawie  ustawy    Prawo  o  stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989  oraz  niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Stowarzyszenie może działać na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  poza  tym  obszarem,  w  zakresie  uzasadnionym celami  Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie  może  posługiwać się własnym oznaczeniem  graficznym.
Rozdział II
Cele i środki działania
§2
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. popularyzacja sportów wytrzymałościowych,
  2. krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
  4. edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia,
  5. upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. organizację masowych imprez sportowych, zawodów, oraz imprez rekreacyjnych,
  2. organizację wspólnych treningów,
  3. organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy sportowe,
  4. organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów wypoczynkowych
  5. uczestniczenie w imprezach sportowych,
  6. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym organizowanie sympozjów i konferencji,
  7. działania marketingowe i promocyjne,
  8. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi w celu,
   zapewnienia członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
  9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o podobnym charakterze,
  10. wspieranie sportu osób niepełnosprawnych ,
  11. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
  12. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.​
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§3
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2. Wspierających,
§4
 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać  każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, który akceptuje statut,  i zawarte w nim cele.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia,
  2. czynnego popierania celów Stowarzyszenia.
 3. Członkowie  Stowarzyszenia  mają  prawo  używać  oznak  organizacyjnych  Stowarzyszenia.
 4. Warunkami przyjęcia na członka zwyczajnego  jest przyjęcie  kandydata  przez  Zarząd  w  drodze  uchwały  podjętej  zwykłą  większością głosów Zarządu.
 5. Członkowie  zwyczajni  biorą  udział  w  Walnym  Zebraniu  Członków  z  prawem  głosowania oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
§5
 1. Warunkami przyjęcia na członka wspierającego jest przyjęcie  kandydata  przez  Zarząd  w  drodze  uchwały  podjętej  zwykłą  większością głosów Zarządu
 2. Członek  Wspierający   ma  prawo    udziału  w    Walnym  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia,  jednakże tylko z głosem doradczym,  nie może również  korzystać  z  czynnego ani biernego prawa wyborczego do Zarządu Stowarzyszenia.
§6
 1. Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy maja ograniczona zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Osoba małoletnia może zostać przyjęta w poczet członków małoletnich  Stowarzyszenia po spełnieniu następujących warunków:.
  a) aby osoba w wieku 16 do 18 lat mogła zostać członkiem, musi posiadać pozytywne referencje dwóch osób pełnoletnich
  b) przyjęcie  kandydata  przez  Zarząd  w  drodze  uchwały  podjętej  zwykłą  większością głosów
§7
 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
  1. śmierci członka,
  2. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych,
  3. skreślenia z listy członków na wniosek zainteresowanego,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych wyżej stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Z  powodu nieprzestrzegania  regulaminu,  niestosowania  się do uchwal  Zebrania  Członków Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może wymierzyć  członkowi następujące kary:
  1. ostrzeżenie,
  2. zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do 12 miesięcy,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§8
 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje rejestr członków.
Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia
Reprezentacja
§9
 1. Organami  Stowarzyszenia są:
  1. Walne  Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie,
  3. wybieranie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przedstawionych  przez  członków Stowarzyszenia,
  5. wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia,
  6. określanie zasad   regulowania składek,
  7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia,
 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie  Stowarzyszenia na prawach, określonych niniejszym statucie.
 4. Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków zwoływane jest raz na rok  przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez  Zarząd Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne musi być zwołane na wniosek co  najmniej  1/2  liczby  zwyczajnych  członków Stowarzyszenia.  Zebranie  nadzwyczajne  obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
 6. O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia  wszystkich Członków Zarząd na co najmniej 3 dni przed terminem Zebrania.  W  zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad. Za wystarczające uznaje  się powiadomienie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, lub drogą elektroniczną.
 7. Uchwały Walnego  Zebrania Członków podejmowane są zwykłą  większością głosów,  niezależnie od liczby  obecnych  na  zebraniu,    o  ile  niniejszy  Statut  nie  stanowi  inaczej.
§10
 1. Stowarzyszenie  reprezentowane  jest  przez Prezesa Zarządu lub V-ce Prezesa Zarządu działających oddzielnie.
§11
 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą wewnątrz Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. uchwalanie własnego Regulaminu działania,
  4. przyjmowanie i wykluczanie Członków,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  7. pobieranie od Członków składek członkowskich,
  8. składanie  sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§12
 1. Zarząd składa się z dwóch osób Prezesa i V-ce Prezesa.
 2. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia wynosi 4 lata.
 3. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu w czasie  trwania kadencji dokonywane są przez Walne Zebranie Stowarzyszenia spośród grona  członków zwyczajnych Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów w obecności  przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 4. Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej  funkcji. W takim wypadku Zarząd może  w miejsce ustępującego członka dokonać  wyboru uzupełniającego. Liczba wybranych w takim trybie członków nie może  przekroczyć 1/4 składu pochodzącego z wyboru przez Walne Zebranie Członków.
 5. Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch  członków Zarządu w tym Prezesa i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w  przypadku ich równości decydujący jest głos Prezesa.
§13
 1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów na okres 4 lat, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności Stowarzyszenia oraz występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.
§14
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnych działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 2. Wysokość składki członkowskiej deklarują członkowie Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską.
 3. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 4. Zebrany fundusz służy realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami, dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.​
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§15
 1. Statut  i  jego  zmiany  uchwalane  są  przez  Zebranie  Członków  i  wymagają  większości 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2  uprawnionych  do  głosowania.
§16
 1. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków  większością 3/4  głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2  uprawnionych  do  głosowania. O przeznaczeniu funduszy powstałych z wpłaconych składek, w związku z  likwidacją  Stowarzyszenia  decyduje  Zebranie  Członków  podejmujące  uchwałę  o likwidacji.