REGULAMIN

XTERRA POLAND KIDS 2018

I. CEL

 1. Promocja Miasta Kraków;

 2. Popularyzacja crosstriathlonu i wchodzących w jego skład dyscyplin jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem XTERRA Poland Kids 2018 jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków oraz Poland Sport Promotion Spółka z o.o., ul. Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją XTERRA Poland Kids 2018, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków.

 3. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją XTERRA Poland Kids 2018 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów XTERRA Poland Kids 2018.

 4. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji XTERRA Poland Kids 2018 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

III. PATRONAT HONOROWY

 1. Polski Związek Triathlonu

 2. Prezydent Miasta Kraków

 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. KOORDYNATOR ZAWODÓW

 1. Wojciech Mazurkiewicz

 2. Anna Książek

 3. Bogusława Garczyńska-Wąs

V. WSTĘPNY HARMONOGRAM

Zostanie udostępniony wkrótce

VI. KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANS, TRASA

 1. Kategorie wiekowe:

  1. Kategoria 1: 6-7 lat (rocznik 2011-2012) – aquathlon: 25m pływania, 450m bieg

  2. Kategoria 2: 8-9 lat (rocznik 2010-2009) – aquathlon; 50m pływania, 450m bieg

  3. Kategoria 3: 10-11 lat (rocznik 2008-2007) – triathlon: 100m pływanie, 2,1km rower (45m przewyższenia), 450m bieg

  4. Kategoria 4: 12-14 lat (rocznik 2006-2004) – triathlon: 200m pływanie, 2,1km rower (45m przewyższenia), 1,2km bieg (20 m przewyższenia)

 1. Etap pływacki odbywa się w Zalewie Zakrzówek (start z brzegu dla kategorii 1 i 2, start z wody dla 3 i 4). Przewidywana temperatura wody 18-22oC.

 2. Trasa rowerowa prowadzona ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami szutrowymi.

 3. Trasa biegowa – nawierzchnia: częściowo asfalt, ścieżki i łąki leśne

 4. We wszystkich kategoriach wiekowych – czas mierzony elektronicznie (przy pomocy czipa).

 5. START, META  oraz Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom. Dokładna lokalizacja (ze wskazaniem na mapie) STARTU, METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy pływackiej, rowerowej i biegowej zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej –http://xterrapoland.pl/.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Internetowej do dnia 3.08.2018 r. W dniach 10-11.08.2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.

 3. Organizator ustala łączny limit 30 pakietów w każdej kategorii wiekowej. O udziale w XTERRA Poland Kids 2018 decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarancję otrzymania pakietu startowego mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę przed wyczerpaniem limitu pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów, Organizator nie gwarantuje pełnej zawartości pakietu startowego (zastrzeżenie to nie dotyczy elementów pakietu niezbędnych do udziału w Zawodach, jak czepek, komplet numerów startowych, czip do pomiaru czasu).

 4. Prawo bezpłatnego startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności) oraz osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Organizatora.

 5. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nieodbycia się Zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie, lub wniesienia opłaty po przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej.

 7. Wysokość opłaty:

  1. Kategoria wiekowa 1 i 2 (aquathlon) – 35 PLN.
  2. Kategoria wiekowa 3 i 4 (triathlon) – 45 PLN.
 1. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej.

 2. Firma zarządzająca panelem zapisów jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.

 3. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów gotówką, za dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 5 PLN (brak odliczonej kwoty podczas wpłaty gotówki może spowodować brak możliwości dokonania zapłaty).

 4. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

  1. pakiet startowy (czepek, komplet numerów startowych oraz na torbę do depozytu, czip do pomiaru czasu – do zwrotu po Zawodach, torbę na depozyt, koszulkę finiszera);

  2. pamiątkowy medal po ukończeniu Zawodów;

  3. posiłek w strefie regeneracji.

 5. Rezygnacje z udziału w Zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail: info@xterrapoland.pl

 6. Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T.Kurkowski i M.Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.

 7. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

  1. do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 11 maja 2018 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;

  2. do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 11 lipca 2018 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;

  3. na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 11 lipca 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Impreza ma charakter otwarty.

 2. Prawo startu w XTERRA Poland Kids 2018 na mają osoby, które najpóźniej w dniu 31.12.2018 r. ukończą 6 lat, a nie mają w tym dniu ukończonych 15 lat, oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

 3. Warunkiem startu jest zarejestrowanie zawodnika przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej lub w Biurze Zawodów oraz wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Zawodach przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. Zgodę należy doręczyć Organizatorowi w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy dla niepełnoletniego zawodnika może być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego tego zawodnika, za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, zawierającego zgodę opiekuna na uczestnictwo w Zawodach niepełnoletniego zawodnika, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i można go pobrać ze strony internetowej. Zaleca się samodzielne pobranie i wypełnienie druku przed jego złożeniem w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego ani odebrać pakietu startowego. Rodzice/prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.

 4. W zawodach XTERRA Poland Kids 2018 mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani do udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:

  1. dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

  2. wniesienie opłaty startowej w wysokości i terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. wyrażenie zgody na:
   • przetwarzanie danych osobowych,
   • nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku w materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z XTERRA Poland Kids 2018, w szczególności na portalach internetowych i w galeriach zdjęć.

Wzór zgody – do wglądu – stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; dokument do podpisania będzie udostępniony w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem rodzica prawnego/opiekuna.

 2. Zawodników obowiązują przepisy XTERRA World Tour oraz PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępne na stronie internetowej www.triathlon.pl oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na udział w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami XTERRA World Tour, PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępnymi na stronie internetowej www.xterraplanet.com oraz www.triathlon.pl.

 3. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Zawodach XTERRA Poland Kids 2018 powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

 4. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami PZTri oraz XTERRA World Tour. Zawodnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez zawodnika niniejszego Regulaminu, przepisów PZTri oraz XTERRA World Tour lub poleceń personelu Organizatora podczas Zawodów.

 5. Zawodnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone numerami startowymi torby, przekazane w pakietach startowych. Depozyt nie jest przeznaczony na przechowanie rzeczy wartościowych ani rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu bez ich dodatkowego zabezpieczenia. Rzeczy pozostawione w depozycie będą przechowywane w foliowych torbach w strefie START-META i wydawane na podstawie przedstawionego przez zawodnika numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez zawodnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników w wyniku uczestnictwa w Zawodach.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Każda kategoria wiekowa klasyfikowana będzie oddzielnie.

 2. W ramach każdej kategorii wiekowej oddzielnie klasyfikowane będą dziewczęta i oddzielnie chłopcy.

 3. Organizator ma prawo połączyć kategorie wiekowe. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszą się mniej niż 3 osoby, kategoria ta może zostać połączona z inną kategorią wiekową tak, aby każda kategoria liczyła co najmniej 3 zawodników.

X. NAGRODY

 1. W poszczególnych kategoriach wiekowych dla pierwszych trzech miejsc, zostaną wręczone pamiątkowe puchary lub nagrody rzeczowe.

 2. Każdy z zawodników, który ukończy Zawody, otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.

 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej Zawody ceremonii wręczenia nagród.

XI. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Cześć pływacka (dla aquathlonu i triathlonu)

 1. Przed rozpoczęciem części pływackiej Sędzia Główny Zawodów wyczytuje z listy startowej każdego zawodnika, jednocześnie sprawdzając liczbę zawodników, odnotowując to na liście startowej, bądź dokonuje przeliczenia zawodników rozpoczynających część pływacką.

 2. Sędzia Główny Zawodów odnotowuje wyjście każdego zawodnika z wody.

 3. Sygnał do startu Sędzia Główny wydaje po potwierdzeniu przez obserwatorów ustawionych na brzegu akwenu, że trasa pływacka jest wolna od wszelkich przeszkód pływających mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.

 4. Służby ratownicze mogą opuścić swoje stanowiska po stwierdzeniu przez Sędziego Głównego, że lista zawodników rozpoczynających część pływacką jest zgodna z listą zawodników po jej zakończeniu.

 5. W przypadku opuszczenia przez któregokolwiek zawodnika toru pływackiego i wyjściu na brzeg poza metą odcinka pływackiego należy o powyższym fakcie powiadomić Sędziego Głównego oraz służby porządkowe.

 6. Na pozycje startowe mogą wejść wyłącznie zawodnicy opisani przez Organizatora Zawodów wodoodpornym markerem na jednym ramieniu i jednej nodze: nr startowym zawodnika, celem pełnej identyfikacji.

 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania czepka pływackiego (dostarczonego przez Organizatora). Dopuszczalny jest start w piankach pływackich.

 8. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.

 9. Zawodnicy mogą płynąć dowolnym stylem.

 10. Dopuszcza się marsz po dnie w strefie startu i finiszu części pływackiej, jak również stanie na dnie. Dla bezpieczeństwa zawodnik może wykorzystać kajak/linę/boje/łódkę do chwilowego odpoczynku.

 11. Osoby funkcyjne Zawodów (sędzia, ratownik) mogą wycofać zawodnika z wyścigu, ze względów zdrowotnych, widocznych objawów hipotermii, stosowania niedopuszczalnego sprzętu, ze względów bezpieczeństwa, lub kiedy zawodnik przekroczył przewidziany limit czasu części pływackiej.

 12. Na finiszu części pływackiej osoby funkcyjne Zawodów mogą pomagać zawodnikom w wyjściu z wody.

 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodników część pływacka może zostać odwołana, jeżeli temperatura wody będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza.

 14. W przypadku, kiedy w wodzie znajdą się przeszkody pływające mające istotny wpływ na bezpieczeństwo zawodników, temperatura powietrza, wiatr lub inne składniki pogody są niekorzystne, Organizator może skrócić trasę pływacką, przesunąć start lub zrezygnować z części pływackiej. W przypadku przełożenia startu zostanie to wyraźnie podane do wiadomości zawodników.

 15. Każdy zawodnik może używać okularów pływackich, natomiast używanie sprzętu w rodzaju wiosełek, płetw, skarpetek i rękawiczek z błonami między palcami i fajek do nurkowania jest niedozwolone. Dozwolone jest używanie pływaczków (dmuchanych rękawków), niedozwolone jest natomiast używanie makaronów do nauki pływania, ze względu na ryzyko przeszkadzania innym zawodnikom.

 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników w części pływackiej Organizator zapewnia zabezpieczenie w postaci ratowników wodnych na łodziach wiosłowych, płetwonurków na motorówce oraz obserwatorów na brzegu akwenu celem sygnalizowania obecności przeszkód pływających mających wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.

 17. Przebieg części pływackiej jest następujący: zawodnicy wchodzą do wody, ustawiają się na linii startu określonej chorągiewkami umieszczonymi na brzegu akwenu utrzymując się na dnie lub na powierzchni wody przez około 1 min. Na sygnał Sędziego Głównego rozpoczynają część pływacką, która przebiega zgodnie z opisem zamieszczonym na mapce, która będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów. Przebieg trasy będzie dodatkowo objaśniony na konferencji technicznej.

Część kolarska (dla triathlonu)

 1. Trasa jest w większości asfaltowa, częściowo prowadzona ścieżkami szutrowymi.

 2. Organizator zaleca dokonanie objazdu trasy przed Zawodami (samodzielnie na podstawie przedstawionej na stronie internetowej mapki, bądź podczas oficjalnego objazdu trasy z Organizatorem) w celu zapoznania się z jej przebiegiem.

 3. Zawodnicy są odpowiedzialni za zadowalający stan sprzętu pod względem technicznej gotowości do startu. Podczas wprowadzenia rowerów do strefy zmian Sędzia Główny może sprawdzać rowery pod kątem sprawności technicznej.

 4. Rower powinien spełniać następujące warunki techniczne:

  1. nie może być dłuższy niż 2m;

  2. oba koła muszą mieć konstrukcję szprychową i mieć jednakowe wymiary;

  3. końce kierownicy muszą być zaślepione, opony dobrze przyklejone, kierownica, koła, siodełko – dobrze przykręcone;

  4. sprawne hamulce muszą być na obu kołach;

  5. rower będzie oznaczony dostarczonym przez Organizatora numerem na ramie roweru;

  6. zawodnik obowiązkowo musi mieć założony kask rowerowy, zatwierdzony i uznany za bezpieczny przez sędziego. Kask rowerowy zawodnik musi mieć założony i bezpiecznie zapięty przez cały czas trwania części kolarskiej od momentu przed podjęciem roweru z miejsca w strefie zmian, aż do momentu po wstawieniu go z powrotem na miejsce po zakończeniu części kolarskiej. Pojemniki na płyn i pożywienie, które zabierają ze sobą zawodnicy, muszą być wykonane z nietłukących się materiałów. Pojemniki z innych materiałów (szkła lub porcelany) są zabronione.

 5. Trasa kolarska jest wytyczona na obszarze, który może być użytkowany przez pieszych, rowerzystów, osoby poruszające się na rolkach itp. – zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności na całym odcinku trasy kolarskiej.

 6. W miejscach newralgicznych na trasie kolarskiej będą ustawione osoby kontrolujące przebieg pokonywania trasy.

 7. Zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej ze szczegółową trasą Zawodów.

 8. Naklejka z numerem startowym powinna być naklejona na przodzie kasku. Dodatkowo z przodu kierownicy roweru należy umieścić numer startowy przeznaczony na rower.

 9. W strefie zmian zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia roweru – jazda rowerem w strefie zmian jest niedozwolona.

 10. W części kolarskiej dozwolone jest prowadzenie roweru lub bieg z rowerem.

 11. W przypadku 1 i 2 kategorii wiekowej dozwolona i mile widziana jest pomoc dzieciom w strefie zmian, przy czym ze względów organizacyjnych w strefie przebywać może do pomocy jednemu dziecku jeden opiekun/rodzic.

Część biegowa (dla aquathlonu i triathlonu)

 1. Start zawodnika w odcinku biegowym odbywa się bezpośrednio po ukończeniu odcinka kolarskiego.
 2. Trasa części biegowej przebiega po działkach niebędących drogami w rozumieniu definicji ustawy o drogach publicznych. Trasa ma charakter terenowy.

 3. W czasie biegu dozwolony jest marsz oraz zatrzymywanie się.

 4. Zawodnik nie może:

  1. biec z nagim torsem;

  2. czołgać się;

  3. biec bez butów w jakiejkolwiek części biegowej;

  4. biec z kaskiem na głowie;

  5. używać przedmiotów stałych do zmiany kierunku;

  6. biec w asyście pomocników;

  7. używać pomocniczego sprzętu (np. kije nordic walking);

  8. używać pojemników na napoje (butelek, bidonów itp.) z materiałów tłukących się.

 5. Podczas biegu zawodnik musi mieć założony numer startowy dostarczony przez Organizatora (z przodu na koszulce lub pasku startowym).

 6. Zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej ze szczegółową trasą Zawodów.

XII. PUNKT REGENERACJI I MEDYCZNY

 1. Po Zawodach w rejonie META znajdował się będzie bufet odżywczy z napojami, owocami i przekąskami.

 2. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START – META i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 2. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości po zakończeniu Zawodów – http://xterrapoland.pl.

 3. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Zawodów, należy kierować do Biura Organizacyjnego XTERRA Poland (e-mail: info@xterrapoland.pl), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Zawodów (zamknięcia trasy biegowej). Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Zawodów stają się wynikami oficjalnymi.

 4. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

 5. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej http://xterrapoland.pl.

 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy czym zawodnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń zawodnika w stosunku do Organizatora.

 7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.