STARTY XTERRA Run

 

Bieg Charytatywny
XTERRA RUN

 

OPŁATY STARTOWE
  do 30.04.2017 od 1.05.2017
do 30.06.2017
od 1.07.2017
do dnia startu
XTERRA POLAND RUN ( obydwa dystanse)  50 PLN 70 PLN 85 PLN

 

DYSTANSE

START

BIEG
XTERRA RUN DŁUGI 21 km (trzy pętle)
XTERRA RUN KRÓTKI 7 km (jedna pętla)

XTERRA 2017 Kraków – Poland (12.08.2017)

REGULAMIN

zawody biegowe

I. CEL

 1. Promocja Miasta Kraków;

 2. Popularyzacja biegania jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków oraz Poland Sport Promotion Spółka z o.o., ul. Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją zawodów biegowych podczas XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków.

 3. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów i XTERRA Poland 2017 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów i XTERRA Poland 2017.

 4. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Zawodów i XTERRA Poland 2017 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

III. PATRONAT HONOROWY

 1. Polski Związek Triathlonu

 2. Prezydent Miasta Kraków

 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. KOORDYNATOR ZAWODÓW

 1. Wojciech Mazurkiewicz

 2. Marcin Błaszczyk

V. HARMONOGRAM ZAWODÓW

 

Piątek 11.08.2017 r.:

16:00-19:00 – odbiór pakietów startowych

 

Sobota 12.08.2017 r.:

7:30 – 15:00 – odbiór pakietów startowych

15:30 – start (oba dystanse)

19:00 – zamknięcie trasy dla obu dystansów

19:00 – dekoracja zawodników obu dystansów

 

VI. LOKALIZACJA, DYSTANS, TRASA

 1. START, META  oraz Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom. Dokładna lokalizacja (ze wskazaniem na mapie) STARTU, METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów.

 2. Dystanse:

   1. dystans długi – ok. 21 km (trzy pętle)

   2. dystans krótki – ok. 7 km (jedna pętla)

 1. Nawierzchnia: częściowo asfalt, utwardzone drogi leśne, ścieżki.

 2. Pomiar trasy biegu – GPS.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej –http://xterrapoland.pl/.

 2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Internetowej do dnia 10.08.2017 r. W dniach 11-12.08.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.

 3. Organizator ustala łączny limit 650 pakietów na dystans krótki i dystans długi. O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarancję otrzymania pakietu startowego mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę przed wyczerpaniem limitu 300 pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów, Organizator nie gwarantuje pełnej zawartości pakietu startowego (zastrzeżenie to nie dotyczy elementów pakietu niezbędnych do udziału w Zawodach, jak numer startowy, czip do pomiaru czasu).

 4. Prawo bezpłatnego startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności (na podstawie oświadczenia lekarskiego o niepełnosprawności) oraz osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Organizatora.

 5. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 13 poniżej, w przypadku nieodbycia się Zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie, lub wniesienia opłaty po przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej.

 7. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu jej uiszczenia, zgodnie z postanowieniami punktów poniżej.

 8. Wysokość opłaty (dla obu dystansów):

  1. 50 PLN – do 30.04.2017

  2. 70 PLN – od 1.05.2017 do 30.06.2017

  3. 85 PLN – od 1.07.2017 do dnia startu.

   Bieg ma charakter charytatywny – Organizator przekazuje kwotę 10 zł. z każdej opłaty startowej na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju.

 1. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej.

 2. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów gotówką w PLN lub EURO (brak odliczonej kwoty podczas wpłaty gotówki może spowodować brak możliwości dokonania zapłaty).

 3. Rezygnacje z udziału w Zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail: info@xterrapoland.pl.

 4. Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T.Kurkowski i M.Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.
 5. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

  1. do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 12 maja 2017 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;

  2. do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 12 lipca 2017 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;

  3. na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 12 lipca 2017 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

 1. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

  1. pakiet startowy (numer startowy i numer na torbę do depozytu, czip do pomiaru czasu – do zwrotu po Zawodach, torbę na depozyt, koszulkę finiszera);

  2. pamiątkowy medal po ukończeniu Zawodów;

  3. posiłek w strefie regeneracji.

 1. W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na crosstriathlon dystans długi lub krótki w ramach XTERRA Poland 2017 na dzień 13.08.2017 r. (niedziela), zawodnikowi temu przysługuje rabat na opłatę wpisową na Zawody w wysokości 30% opłaty.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Impreza ma charakter otwarty.

 2. Prawo startu w Zawodach na mają osoby, które najpóźniej w dniu 12.08.2017 r. ukończą 15 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

 3. Warunkiem startu osoby, która w dniu 12.08.2017 r. nie będzie miała ukończonych 18 lat, jest zarejestrowanie takiej osoby przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej lub w Biurze Zawodów oraz wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Zawodach przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. Zgodę należy doręczyć Organizatorowi w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy dla niepełnoletniego zawodnika może być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego tego zawodnika, za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, zawierającego zgodę opiekuna na uczestnictwo w Zawodach niepełnoletniego zawodnika, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i można go pobrać ze strony internetowej. Zaleca się samodzielne pobranie i wypełnienie druku przed jego złożeniem w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego ani odebrać pakietu startowego. Rodzice/prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.

 4. W Zawodach na dystansie krótkim i długim mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani do udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:

  1. dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego;

  2. wniesienie opłaty startowej w wysokości i terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów, wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku w materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z Zawodami i XTERRA Poland 2017, w szczególności na portalach internetowych i w galeriach zdjęć; wzór zgody – do wglądu – stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; dokument do podpisania będzie udostępniony w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 2. Odbiór pakietu startowego i numeru startowego przez osobę trzecią jest możliwy na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej przez zawodnika do odbioru pakietu startowego oraz pisemnej zgody zawodnika na odebranie pakietu startowego przez tę osobę, a także zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów. Wzór oświadczenia zawierającego obie zgody (zawodnika i osoby trzeciej) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest możliwy do pobrania na stronie internetowej.

 3. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na udział w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

 1. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Zawodnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez zawodnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu Organizatora podczas Zawodów.

 2. Zawodnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone numerami startowymi torby, przekazane w pakietach startowych. Depozyt nie jest przeznaczony na przechowanie rzeczy wartościowych ani rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu bez ich dodatkowego zabezpieczenia. Rzeczy pozostawione w depozycie będą przechowywane w foliowych torbach w strefie START-META i wydawane na podstawie przedstawionego przez zawodnika numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez zawodnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników w wyniku uczestnictwa w Zawodach.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Generalna kobiet

 2. Generalna mężczyzn

 3. Kategorie wiekowe:

K/M – 15-18

K/M – 19-29

K/M – 30-39

K/M – 40-49

K/M – 50-59

K/M – 60+

 1. Organizator ma prawo połączyć kategorie wiekowe. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszą się mniej niż 3 osoby, kategoria ta może zostać połączona z inną kategorią wiekową tak, aby każda kategoria liczyła co najmniej 3 zawodników.

X. NAGRODY

  1. Dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN, a także dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych (osobno dla kobiet i mężczyzn), zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

  2. W zależności od ilości pozyskanych przez Organizatora środków finansowych, dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN mogą być również przyznane nagrody pieniężne.

  3. Każdy z zawodników, który ukończy Zawody w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.

  4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej Zawody ceremonii wręczenia nagród.

XI. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

    1. Trasa przebiega po działkach niebędących drogami w rozumieniu definicji ustawy o drogach publicznych. Trasa ma charakter terenowy, z miejscami trudnymi technicznie.

    2. Sędziowie odnotowują czas zawodników na punkcie kontrolnym – w przypadku, gdy taki punkt będzie na danej trasie przewidziany.

    3. W czasie biegu dozwolony jest marsz oraz zatrzymywanie się.

    4. Zawodnik nie może:

  1. biec z nagim torsem;

  2. czołgać się;

  3. biec bez butów w jakiejkolwiek części biegowej;

  4. biec z kaskiem na głowie;

  5. używać przedmiotów stałych do zmiany kierunku;

  6. biec w asyście pomocników;

  7. używać pomocniczego sprzętu (np. kije nordic walking);

  8. używać pojemników na napoje (butelek, bidonów itp.) z materiałów tłukących się.

    1. Podczas biegu zawodnik musi mieć założony numer startowy dostarczony przez Organizatora (z przodu na koszulce lub pasku startowym).

    2. Ze względów bezpieczeństwa na trasie dystansu długiego (7 km) zostanie umieszczony punkt odświeżania, w którym zawodnicy będą mogli polać się wodą lub napić się wody.

    3. W miejscach newralgicznych będą umieszczone osoby nadzorujące i kierujące kierunkiem biegu.

XII. LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu w Zawodach – 3,5 godziny.

 2. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu 3,5 godziny, są zobowiązani są do zejścia z trasy i nie będą klasyfikowani.

XIII. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 7 km trasy.

 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

 3. Po Zawodach w rejonie META znajdował się będzie bufet odżywczy z napojami, owocami i przekąskami.

 4. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START – META i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 2. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości po zakończeniu Zawodów – http://xterrapoland.pl.

 3. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

 4. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej http://xterrapoland.pl.

 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy czym zawodnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń zawodnika w stosunku do Organizatora.

 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.

Organizator

Załączniki:

Trasa biegu prowadzi malowniczymi terenami Zakrzówka, Skałek Twardowskiego,
głównie ścieżkami leśnymi i drogami szutrowymi