STARTY XTERRA Swim

OPŁATY STARTOWE
  do 30.04.2017 od 1.05.2017
do 30.06.2017
od 1.07.2017
do dnia startu
XTERRA POLAND SWIM (wszystkie dystanse)  60 PLN 80 PLN 90 PLN

 

DYSTANSE

START

PŁYWANIE
750 m
XTERRA SWIM 1500 m
 3000 m

 

XTERRA 2017 Kraków – Poland (12.08.2017)

REGULAMIN

zawody pływackie

I. CEL

 1. Promocja Miasta Kraków;
 2. Popularyzacja crosstriathlonu i wchodzących w jego skład dyscyplin jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem XTERRA Poland 2017 jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków oraz Poland Sport Promotion Spółka z o.o., ul. Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków.
 3. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją XTERRA Poland 2017 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów XTERRA Poland 2017.
 4. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji XTERRA Poland 2017 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

III. PATRONAT HONOROWY

 1. Polski Związek Triathlonu
 2. Prezydent Miasta Kraków
 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. KOORDYNATOR ZAWODÓW

 1. Wojciech Mazurkiewicz
 2. Marcin Błaszczyk

V. HARMONOGRAM ZAWODÓW

Piątek 11.08.2017 r.:

16:00-19:00 – odbiór pakietów startowych

 

Sobota 12.08.2017 r.:

7:30 – 8:30 – odbiór pakietów startowych

9:00 – start (wszystkie dystanse)

10:40 – zamknięcie trasy pływackiej

10:50 – dekoracja zawodników (wszystkie dystanse)

 

VI. LOKALIZACJA, DYSTANS, TRASA

 1. Zawody odbędą się w Zalewie Zakrzówek w Krakowie. Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom. Dokładna lokalizacja ( ze wskazaniem na mapie) STARTU,METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów.
 2. Dystanse

 a.750m

b.1500m

c.3000m

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej –http://xterrapoland.pl/.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Internetowej do dnia 10.08.2017 r. W dniach 11-13.08.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.
 3. Organizator ustala limit 150 pakietów na wszystkie dystanse. O udziale w XTERRA Poland 2017 decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarancję otrzymania pakietu startowego mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę przed wyczerpaniem limitu 400 pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów, Organizator nie gwarantuje pełnej zawartości pakietu startowego (zastrzeżenie to nie dotyczy elementów pakietu niezbędnych do udziału w Zawodach, jak czepek, czip do pomiaru czasu).
 4. Prawo bezpłatnego startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności) oraz osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Organizatora.
 5. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 13 poniżej, w przypadku nieodbycia się Zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie, lub wniesienia opłaty po przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej.
 7. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu jej uiszczenia, zgodnie z postanowieniami punktów poniżej.
 8. Wysokość opłaty dla wszystkich dystansów:
  60 PLN – do 30.04.201780 PLN – 1.05.2017 do 30.06.201790 PLN – od 1.07.2017 do dnia startu.
 1. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej.
 2. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów gotówką w PLN lub EURO (brak odliczonej kwoty podczas wpłaty gotówki może spowodować brak możliwości dokonania zapłaty).
 3. Rezygnacje z udziału w Zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail: info@xterrapoland.pl.
 4. Firma zarządzająca panelem zapisów jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.
 5. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
  1. do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 12 maja 2017 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;
  2. do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 12 lipca 2017 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;
  3. na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 12 lipca 2017 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

15. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 1. pakiet startowy (czepek, numerna torbę do depozytu, czip do pomiaru czasu – do zwrotu po Zawodach, torbę na depozyt);
 2. pamiątkowy medal po ukończeniu Zawodów;

14. W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na crosstriathlon dystans długi lub krótki XTERRA Polan 2017 na dzień 13.08.2017 r. (niedziela), zawodnikowi        temu przysługuje rabat na opłatę wpisową na Zawody w wysokości 30 % opłaty.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Prawo startu w XTERRA Poland 2017 na mają osoby, które najpóźniej w dniu 13.08.2017 r. ukończą 15 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
 3. Warunkiem startu osoby, która w dniu 13.08.2017 r. nie będzie miała ukończonych 18 lat, jest zarejestrowanie takiej osoby przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej lub w Biurze Zawodów oraz wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Zawodach przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. Zgodę należy doręczyć Organizatorowi w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy dla niepełnoletniego zawodnika może być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego tego zawodnika, za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, zawierającego zgodę opiekuna na uczestnictwo w Zawodach niepełnoletniego zawodnika, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i można go pobrać ze strony internetowej. Zaleca się samodzielne pobranie i wypełnienie druku przed jego złożeniem w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego ani odebrać pakietu startowego. Rodzice/prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
 4. W zawodach XTERRA Poland 2017 na dystansie krótkim i długim mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani do udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:
  1. dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  2. wniesienie opłaty startowej w wysokości i terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. wyrażenie zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów,
 • nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku w materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z XTERRA Poland 2017, w szczególności na portalach internetowych i w galeriach zdjęć.

Wzór zgody – do wglądu – stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; dokument do podpisania będzie udostępniony w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Odbiór pakietu startowego i numeru startowego przez osobę trzecią jest możliwy na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej przez zawodnika do odbioru pakietu startowego oraz pisemnej zgody zawodnika na odebranie pakietu startowego przez tę osobę, a także zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów. Wzór oświadczenia zawierającego obie zgody (zawodnika i osoby trzeciej) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest możliwy do pobrania na stronie internetowej.
 3. Zawodników obowiązują przepisy XTERRA World Tour oraz PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępne na stronie internetowej www.triathlon.pl oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na udział w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami XTERRA World Tour, PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępnymi na stronie internetowej www.xterraplanet.com oraz www.triathlon.pl.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Zawodach XTERRA Poland 2017 powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
 5. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami PZTri oraz XTERRA World Tour. Zawodnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez zawodnika niniejszego Regulaminu, przepisów PZTri oraz XTERRA World Tour lub poleceń personelu Organizatora podczas Zawodów.
 6. Zawodnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone numerami startowymi torby, przekazane w pakietach startowych. Depozyt nie jest przeznaczony na przechowanie rzeczy wartościowych ani rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu bez ich dodatkowego zabezpieczenia. Rzeczy pozostawione w depozycie będą przechowywane w foliowych torbach w strefie START-META i wydawane na podstawie przedstawionego przez zawodnika numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez zawodnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników w wyniku uczestnictwa w Zawodach.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Generalna kobiet

 2. Generalna mężczyzn

 3. Kategorie wiekowe:

K/M – 15-18

K/M – 19-29

K/M – 30-39

K/M – 40-49

K/M – 50-59

K/M – 60+

 1. Organizator ma prawo połączyć kategorie wiekowe. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszą się mniej niż 3 osoby, kategoria ta może zostać połączona z inną kategorią wiekową tak, aby każda kategoria liczyła co najmniej 3 zawodników.

X. NAGRODY

 1. Dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN, a także dla pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych (osobno dla kobiet i mężczyzn), zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
 2. W zależności od ilości pozyskanych przez Organizatora środków finansowych, dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN mogą być również przyznane nagrody pieniężne.
 3. Każdy z zawodników, który ukończy Zawody w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej Zawody ceremonii wręczenia nagród.

XII. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 1. Przed rozpoczęciem części pływackiej Sędzia Główny Zawodów wyczytuje z listy startowej każdego zawodnika, jednocześnie sprawdzając liczbę zawodników, odnotowując to na liście startowej, bądź dokonuje przeliczenia zawodników rozpoczynających część pływacką.
 2. Sędzia Główny Zawodów odnotowuje wyjście każdego zawodnika z wody.
 3. Sygnał do startu Sędzia Główny wydaje po potwierdzeniu przez obserwatorów ustawionych na brzegu akwenu, że trasa pływacka jest wolna od wszelkich przeszkód pływających mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.
 4. Służby ratownicze mogą opuścić swoje stanowiska po stwierdzeniu przez Sędziego Głównego, że lista zawodników rozpoczynających część pływacką jest zgodna z listą zawodników po jej zakończeniu.
 5. W przypadku opuszczenia przez któregokolwiek zawodnika toru pływackiego i wyjściu na brzeg poza metą odcinka pływackiego należy o powyższym fakcie powiadomić Sędziego Głównego oraz służby porządkowe.
 6. Na pozycje startowe mogą wejść wyłącznie zawodnicy opisani przez Organizatora Zawodów wodoodpornym markerem na jednym ramieniu i jednej nodze: nr startowym zawodnika, celem pełnej identyfikacji.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do:
  1. posiadania czepka pływackiego (dostarczonego przez Organizatora);
  2. posiadania pianki pływackiej (za wyjątkiem sytuacji, w których Organizator zezwoli na start bez pianek lub zabroni startu w piankach ze względu na temperaturę wody, o czym zawodnicy będą poinformowani przed startem).
 8. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.
 9. Zawodnicy mogą płynąć dowolnym stylem.
 10. Dopuszcza się marsz po dnie w strefie startu i finiszu części pływackiej, jak również stanie na dnie. Dla bezpieczeństwa zawodnik może wykorzystać kajak/linę/boje/łódkę do chwilowego odpoczynku.
 11. Osoby funkcyjne Zawodów (sędzia, ratownik) mogą wycofać zawodnika z wyścigu, ze względów zdrowotnych, widocznych objawów hipotermii, stosowania niedopuszczalnego sprzętu, ze względów bezpieczeństwa, lub kiedy zawodnik przekroczył przewidziany limit czasu części pływackiej.
 12. Na finiszu części pływackiej osoby funkcyjne Zawodów mogą pomagać zawodnikom w wyjściu z wody.
 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodników część pływacka może zostać skrócona, jeżeli temperatura wody będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza.
 14. W przypadku, kiedy w wodzie znajdą się przeszkody pływające mające istotny wpływ na bezpieczeństwo zawodników, temperatura powietrza, wiatr lub inne składniki pogody są niekorzystne, Organizator może skrócić trasę pływacką, przesunąć start lub zrezygnować z części pływackiej. W przypadku przełożenia startu zostanie to wyraźnie podane do wiadomości zawodników.
 15. Każdy zawodnik może używać okularów pływackich, natomiast używanie sprzętu w rodzaju wiosełek, płetw, skarpetek i rękawiczek z błonami między palcami i fajek do nurkowania jest niedozwolone.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników w części pływackiej Organizator zapewnia zabezpieczenie w postaci ratowników wodnych na łodziach wiosłowych, płetwonurków na motorówce oraz obserwatorów na brzegu akwenu celem sygnalizowania obecności przeszkód pływających mających wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.
 17. Przebieg Zawodów jest następujący: zawodnicy wchodzą do wody, ustawiają się na linii startu określonej chorągiewkami umieszczonymi na brzegu akwenu utrzymując się na powierzchni wody przez około 1 min. Na sygnał Sędziego Głównego rozpoczynają część pływacką, która przebiega zgodnie z opisem zamieszczonym na mapce, która będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów. Przebieg trasy będzie dodatkowo objaśniony na konferencji technicznej.

XII. LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu w Zawodach – 100 minut.

 2. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu, są zobowiązani są do zejścia z trasy i nie będą klasyfikowani.

XIII. PUNKTY  MEDYCZNE

 1. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START – META i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu.

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 2. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości po zakończeniu Zawodów – http://xterrapoland.pl.

 3. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

 4. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej http://xterrapoland.pl.

 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy czym zawodnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń zawodnika w stosunku do Organizatora.

 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.

Organizator

Załączniki: