XTERRA 2018 Kraków – Poland (12.08.2018)

REGULAMIN
dla dystansu długiego i krótkiego

I. CEL

 1. Promocja Miasta Kraków;
 2. Popularyzacja crosstriathlonu i wchodzących w jego skład dyscyplin jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem XTERRA Poland 2018 jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków  oraz Poland Sport Promotion Spółka z o.o., ul. Czarnowiejska 6, 31-126 Kraków.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków.
 3. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją XTERRA Poland 2018 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów XTERRA Poland 2018.
 4. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji XTERRA Poland 2018 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

III. PATRONAT HONOROWY

 1. Polski Związek Triathlonu
 2. Prezydent Miasta Kraków
 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. KOORDYNATOR ZAWODÓW

 1. Wojciech Mazurkiewicz
 2. Marcin Błaszczyk
 3. Bogusława Garczyńska-Wąs

V. WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW

Poniżej zamieszczony jest wstępny harmonogram Zawodów, który może ulec zmianie. O zmianach harmonogramu Organizator będzie informował na stronie internetowej (www.xterrapoland.pl) i w aktualnościach na fanpage Zawodów.

 

Piątek 10.08.2018 r.:

16:00-19:00 –  otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

16:00-18:00 – objazd trasy kolarskiej (start godz. 16:00)

 

Sobota 11.08.2018 r.:

08:30-19:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

18:00 – odprawa techniczna, pasta party

 

Niedziela 12.08.2018 r.:

Dystans krótki:

7:00-8:00 – otwarcie Biura Zawodów dla dystansu krótkiego (odbiór pakietów startowych tylko dla dystansu krótkiego)

7:00-8:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla dystansu krótkiego

8:15 – odprawa dla zawodników dystansu krótkiego

8:30 – start dystansu krótkiego

11:30 – zamknięcie trasy dla dystansu krótkiego

11:00-12:00 – odbiór rowerów ze strefy zmian

15:00 – dekoracja zawodników dystansu krótkiego

Dystans długi:

8:30-11:30 – otwarcie Biura Zawodów dla dystansu długiego (odbiór pakietów startowych)

12:00-13:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian

13:15 – odprawa dla zawodników

13:30 – start dystansu długiego

18:30 – zamknięcie trasy dla dystansu długiego

18:40 – dekoracja zawodników dystansu długiego

 

VI. DYSTANS, TRASA

START, META  oraz Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom i przy Skałkach Twardowskiego. Dokładna lokalizacja (ze wskazaniem na mapie) STARTU, METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy pływackiej, rowerowej i biegowej zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów.

I konkurencja: pływanie:

Długość trasy pływackiej wynosi:

 1. dystans długi – ok. 1500 m (dwie pętle)
 2. dystans krótki – ok.750 m (jedna pętla).

Etap pływacki odbywa się w Zalewie Zakrzówek (start z wody).

Start odbędzie się w kolejności: zawodnicy PRO —> zawodnicy dystansu długiego—> zawodnicy dystansu krótkiego.

Kierunek pływania jest odwrotny do ruchu wskazówek zegara (boje opłynąć należy lewą ręką). Przewidywana temperatura wody 18-22oC.

II konkurencja: kolarstwo MTB:

 1. dystans długi – ok. 38 km (dwie pętle)
 2. dystans krótki – ok. 19 km (jedna pętla).

Trasa prowadzona ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami szutrowymi, zamknięta na 90% długości. Pomiar trasy – GPS.

Zawody w konwencji z draftingiem.

III konkurencja: bieg:

 1. dystans długi – ok. 10 km (dwie pętle)
 2. dystans krótki – ok. 5 km (jedna pętla)

Nawierzchnia: częściowo asfalt, utwardzone drogi leśne.
Pomiar trasy biegu – GPS.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej –http://xterrapoland.pl/.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie Internetowej do dnia 3.08.2018 r. W dniach 10-11.08.2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane również w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania, przy czym w przypadku uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów, pobierana będzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 40 zł.
 3. Organizator ustala limit 400 pakietów na dystans długi i 400 pakietów na dystans krotki. O udziale w XTERRA Poland 2018 decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarancję otrzymania pakietu startowego mają zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę przed wyczerpaniem limitu 400 pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów, Organizator nie gwarantuje pełnej zawartości pakietu startowego (zastrzeżenie to nie dotyczy elementów pakietu niezbędnych do udziału w Zawodach, jak czepek, komplet numerów startowych, czip do pomiaru czasu).
 4. Prawo bezpłatnego startu w Zawodach mają osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności) oraz osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Organizatora.
 5. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 15 poniżej, za wyjątkiem nieodbycia się Zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie, lub wniesienia opłaty po przekroczeniu limitu, o którym mowa powyżej.
 7. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu jej uiszczenia, zgodnie z postanowieniami punktów poniżej.
 8. Wysokość opłaty dla dystansu długiego:
  • 298 PLN – do 31.01.2018 r.
  • 326 PLN – od 1.02.2018 r. do 30.06.2018 r.
  • 438 PLN – od 1.07.2018 r. do 3.08.2018 r.
 9. Dla zawodników PRO opłata z 50% rabatem, zgodnie z postanowieniami pkt 18 poniżej.
 10. Sztafety (tylko dla dystansu długiego):
  • 298 PLN – do 31.01.2018 r.
  • 415 PLN – od 1.02.2018 r. do 30.06.2018 r.
  • 489 PLN – od 1.07.2018 r. do 3.08.2018 r.
 11. Wysokość opłaty dla dystansu krótkiego:
  • 175 PLN – do 31.01.2018 r.
  • 196 PLN – od 1.02.2018 r. do 30.06.2018 r.
  • 250 PLN – od 1.07.2018 r. do 3.08.2018 r.
 12. Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej.
 13. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów opłaty będzie można dokonać w kasie Biura Zawodów gotówką w PLN lub EURO za dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 40 zł. lub 10 EURO (brak odliczonej kwoty podczas wpłaty gotówki może spowodować brak możliwości dokonania zapłaty).
 14. Rezygnacje z udziału w Zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail: info@xterrapoland.pl.
 15. Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T.Kurkowski i M.Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.
 16. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
  1. do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 12 maja 2018 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;
  2. do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 12 lipca 2018 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;
  3. na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 12 lipca 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.
 17. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
  1. pakiet startowy (czepek, komplet numerów startowych na rower, kask i bieg oraz na torbę do depozytu, czip do pomiaru czasu – do zwrotu po Zawodach, torbę na depozyt, koszulkę finiszera);
  2. pamiątkowy medal po ukończeniu Zawodów;
  3. posiłek w strefie regeneracji.
 18. W ramach procesu rejestracji może istnieć opcja wpłaty składki z tytułu ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach. Ubezpieczenie to chroni, w określonych przypadkach, przed utratą kosztów związanych z opłatą startową.
 19. W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na zawody, które odbywać się będą w ramach XTERRA Poland 2018 w dniu 11.08.2018 r. (sobota), zawodnikowi temu przysługuje rabat na opłatę wpisową na zawody, które będą się odbywać w sobotę, w wysokości 30% tej opłaty (wysokość opłat na zawody w sobotę określona jest w regulaminie dla tych zawodów).
 20. Na dystansie długim w rywalizacji indywidualnej zawodnik może zarejestrować się i być sklasyfikowany jako zawodnik PRO. W tym celu, przed dokonaniem rejestracji, konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru do Organizatora, na adres e-mail: info@xterrapoland.pl. Organizator dokonuje weryfikacji, czy zawodnik ten znajduje się na liście zawodników PRO, przesłanych Organizatorowi przez XTERRA. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zawodnik otrzymuje drogą mailową kod umożliwiający dokonanie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym jako zawodnik PRO. Kod ten uprawnia jednocześnie zawodnika PRO do dokonania opłaty wpisowej z 50 % rabatem.
 21. Organizator może przeprowadzać akcje promocyjne na pakiety startowe w określonych dniach, a także zapewniać dodatkowe rabaty na pakiety startowe (np. w przypadku wspólnego zapisu na start w zawodach XTERRA Poland 2018 oraz zawody organizatora innych zawodów, z którym Organizator współpracuje na zasadach partnerstwa obu imprez). Informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowe www.xterrapoland.pl oraz na fanpage Zawodów na fecebook’u

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA, DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Impreza ma charakter otwarty.
 2. Prawo startu w XTERRA Poland 2018 na mają osoby, które najpóźniej w dniu 31.12.2017 r. ukończą 15 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
 3. Warunkiem startu osoby, która w dniu 31.12.2017 r. nie będzie miała ukończonych 18 lat, jest zarejestrowanie takiej osoby przez rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej lub w Biurze Zawodów oraz wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w Zawodach przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika. Zgodę należy doręczyć Organizatorowi w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy dla niepełnoletniego zawodnika może być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego tego zawodnika, za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, zawierającego zgodę opiekuna na uczestnictwo w Zawodach niepełnoletniego zawodnika, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i można go pobrać ze strony internetowej. Zaleca się samodzielne pobranie i wypełnienie druku przed jego złożeniem w Biurze Zawodów. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego ani odebrać pakietu startowego. Rodzice/prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
 4. W zawodach XTERRA Poland 2018 na dystansie krótkim i długim mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani do udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest:
  1. dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – wypełnienie formularza zgłoszeniowego; w przypadku zawodników obywatelstwa polskiego startujących na dystansie długim – również zakupienie licencji jednorazowej lub rocznej Polskiego Związku Triathlonu, zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu PZTRi nr 39 z dnia 30.03.2017;
  2. wniesienie opłaty startowej w wysokości i terminach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. wyrażenie zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów,
 • nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku w materiałach drukowanych i elektronicznych, związanych z XTERRA Poland 2018, w szczególności na portalach internetowych i w galeriach zdjęć.

Wzór zgody – do wglądu – stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; dokument do podpisania będzie udostępniony w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.

 1. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku zawodników obywatelstwa polskiego startujących na dystansie długim – również okazanej licencji Polskiego Związku Triathlonu.
 2. Odbiór pakietu startowego i numeru startowego przez osobę trzecią jest możliwy na podstawie okazanego w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby upoważnionej przez zawodnika do odbioru pakietu startowego oraz pisemnej zgody zawodnika na odebranie pakietu startowego przez tę osobę, a także zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Zawodów. Wzór oświadczenia zawierającego obie zgody (zawodnika i osoby trzeciej) stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest możliwy do pobrania na stronie internetowej.
 3. Zawodników obowiązują przepisy XTERRA World Tour oraz PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępne na stronie internetowej www.triathlon.pl oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na udział w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami XTERRA World Tour, PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępnymi na stronie internetowej www.xterraplanet.com oraz www.triathlon.pl.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Zawodach XTERRA Poland 2018 powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
 5. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych zawodników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami PZTri oraz XTERRA World Tour. Zawodnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia uczestnictwa w Zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez zawodnika niniejszego Regulaminu, przepisów PZTri oraz XTERRA World Tour lub poleceń personelu Organizatora podczas Zawodów.
 6. Zawodnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone numerami startowymi torby, przekazane w pakietach startowych. Depozyt nie jest przeznaczony na przechowanie rzeczy wartościowych ani rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu bez ich dodatkowego zabezpieczenia. Rzeczy pozostawione w depozycie będą przechowywane w foliowych torbach w strefie START-META i wydawane na podstawie przedstawionego przez zawodnika numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez zawodnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników w wyniku uczestnictwa w Zawodach.

IX. SZTAFETY

 1. Udział w Zawodach na dystansie długim możliwy jest również w ramach sztafety:
 1. męskiej (zespół składający się z 3 mężczyzn, w którym każdy zawodnik bierze udział albo w części pływackiej, albo w części kolarskiej, albo w części biegowej) lub
 2. mix (zespół składający się z co najmniej 1 kobiety i dwóch innych zawodników płci męskiej lub żeńskiej, w którym każdy zawodnik bierze udział albo w części pływackiej, albo w części kolarskiej).
 1. Wszyscy zawodnicy danej sztafety otrzymują ten sam numer startowy.
 2. Rejestracji sztafety dokonuje jeden z zawodników sztafety – kapitan, zaznaczając w formularzu rejestracyjnym opcję „sztafeta” i dodatkowo „męska” lub „mix”. Kapitan dokonuje też odbioru pakietu dla całego zespołu sztafety, przy czym warunkiem odbioru pakietu dla sztafety jest złożenie przez kapitana w Biurze Zawodów zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, podpisanych przez wszystkich zawodników danej sztafety, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Opłata startowa powinna być dokonana za udział całego zespołu sztafety (jedna opłata za całą sztafetę, a nie 3 opłaty od każdego zawodnika indywidualnie).
 4. Zmiana zawodników następować będzie w strefie zmian T1 (pływanie-rower) oraz T2 (rower-bieg) poprzez przekazanie kolejnemu zawodnikowi sztafety czipa do pomiaru czasu przed wyjściem poprzedniego zawodnika ze strefy zmian.
 5. Z zastrzeżeniem powyżej opisanych postanowień, wszystkich zawodników sztafet obowiązują te same zasady w zakresie warunków udziału w Zawodach i zasad ich odbywania, jakie obowiązują zawodników indywidualnych.

X. KLASYFIKACJE

 1. Dystans długi:
 1. zawodnicy PRO:
 • kobiety
 • mężczyźni

b. kategorie wiekowe XTERRA Poland:

kobiety:

K – 15-19
K – 20-24
K – 25-29
K – 30-34
K – 35-39
K – 40-44
K – 45-49
K – 50-54
K – 55-59
K – 60-64
K – 65-69
K – 70-74

mężczyźni:

M – 15-19
M – 20-24
M – 25-29
M – 30-34
M – 35-39
M – 40-44
M – 45-49
M – 50-54
M – 55-59
M – 60-64
M – 65-69
M – 70-74
M – 75+

c. klasyfikacja Mistrzostw Polski:
– OPEN

d. sztafety męskie

e. sztafety mix.

 

2. Dystans krótki:

 1. generalna kobiet
 2. generalna mężczyzn
 3. kategorie wiekowe:
  K/M – 15-18
  K/M – 19-29
  K/M – 30-39
  K/M – 40-49
  K/M – 50-59
  K/M – 60+

Organizator ma prawo połączyć kategorie wiekowe. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszą się mniej niż 3 osoby, kategoria ta może zostać połączona z inną kategorią wiekową tak, aby każda kategoria liczyła co najmniej 3 zawodników.

XI. NAGRODY

 1. Na dystansie długim zawodnicy w kategorii PRO otrzymają nagrody pieniężne w następującym podziale:
  I. miejsce – 1200 $
  II. miejsce – 900 $
  III. miejsce – 700 $
  IV. miejsce – 550 $
  V. miejsce – 400 $
 2. Dla najlepszych zawodników z poszczególnych grup wiekowych klasyfikacji XTERRA Poland dystansu długiego przewidziana jest pula 25 slotów na Mistrzostwa Świata XTERRA, które odbędą się na Hawajach na wyspie Maui w 2018 r.
 3. Na dystansie krótkim dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników, którzy ukończą zawody, mogą być przyznane nagrody pieniężne, w zależności od środków finansowych uzyskanych od sponsorów.
 4. W poszczególnych kategoriach wiekowych dystansu długiego dla pierwszych trzech miejsc, zostaną wręczone pamiątkowe puchary, natomiast w kategoriach wiekowych dystansu krótkiego – nagrody rzeczowe.
 5. Dla pierwszych trzech miejsc w kategorii sztafety męskie i sztafety mix zostaną wręczone nagrody rzeczowe lub pamiątkowe puchary.
 6. Każdy z zawodników, który ukończy Zawody w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej Zawody ceremonii wręczenia nagród.

XII. ZASADY ZACHOWANIA ZAWODNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Cześć pływacka

 1. Przed rozpoczęciem części pływackiej Sędzia Główny Zawodów wyczytuje z listy startowej każdego zawodnika, jednocześnie sprawdzając liczbę zawodników, odnotowując to na liście startowej, bądź dokonuje przeliczenia zawodników rozpoczynających część pływacką.
 2. Sędzia Główny Zawodów odnotowuje wyjście każdego zawodnika z wody.
 3. Sygnał do startu Sędzia Główny wydaje po potwierdzeniu przez obserwatorów ustawionych na brzegu akwenu, że trasa pływacka jest wolna od wszelkich przeszkód pływających mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.
 4. Służby ratownicze mogą opuścić swoje stanowiska po stwierdzeniu przez Sędziego Głównego, że lista zawodników rozpoczynających część pływacką jest zgodna z listą zawodników po jej zakończeniu.
 5. W przypadku opuszczenia przez któregokolwiek zawodnika toru pływackiego i wyjściu na brzeg poza metą odcinka pływackiego należy o powyższym fakcie powiadomić Sędziego Głównego oraz służby porządkowe.
 6. Na pozycje startowe mogą wejść wyłącznie zawodnicy opisani przez Organizatora Zawodów wodoodpornym markerem na jednym ramieniu i jednej nodze: nr startowym zawodnika, celem pełnej identyfikacji.
 7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do:
  1. posiadania czepka pływackiego (dostarczonego przez Organizatora);
  2. posiadania pianki pływackiej (za wyjątkiem sytuacji, w których Organizator zezwoli na start bez pianek lub zabroni startu w piankach ze względu na temperaturę wody, o czym zawodnicy będą poinformowani przed startem).
 8. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.
 9. Zawodnicy mogą płynąć dowolnym stylem.
 10. Dopuszcza się marsz po dnie w strefie startu i finiszu części pływackiej, jak również stanie na dnie. Dla bezpieczeństwa zawodnik może wykorzystać kajak/linę/boje/łódkę do chwilowego odpoczynku.
 11. Osoby funkcyjne Zawodów (sędzia, ratownik) mogą wycofać zawodnika z wyścigu, ze względów zdrowotnych, widocznych objawów hipotermii, stosowania niedopuszczalnego sprzętu, ze względów bezpieczeństwa, lub kiedy zawodnik przekroczył przewidziany limit czasu części pływackiej.
 12. Na finiszu części pływackiej osoby funkcyjne Zawodów mogą pomagać zawodnikom w wyjściu z wody.
 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodników część pływacka może zostać skrócona, jeżeli temperatura wody będzie niższa niż 16 stopni Celsjusza.
 14. W przypadku, kiedy w wodzie znajdą się przeszkody pływające mające istotny wpływ na bezpieczeństwo zawodników, temperatura powietrza, wiatr lub inne składniki pogody są niekorzystne, Organizator może skrócić trasę pływacką, przesunąć start lub zrezygnować z części pływackiej. W przypadku przełożenia startu zostanie to wyraźnie podane do wiadomości zawodników.
 15. Każdy zawodnik może używać okularów pływackich, natomiast używanie sprzętu w rodzaju wiosełek, płetw, skarpetek i rękawiczek z błonami między palcami i fajek do nurkowania jest niedozwolone.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników w części pływackiej Organizator zapewnia zabezpieczenie w postaci ratowników wodnych na łodziach wiosłowych, płetwonurków na motorówce oraz obserwatorów na brzegu akwenu celem sygnalizowania obecności przeszkód pływających mających wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się w wodzie.
 17. Przebieg części pływackiej jest następujący: zawodnicy wchodzą do wody, ustawiają się na linii startu określonej chorągiewkami umieszczonymi na brzegu akwenu utrzymując się na powierzchni wody przez około 1 min. Na sygnał Sędziego Głównego rozpoczynają część pływacką, która przebiega zgodnie z opisem zamieszczonym na mapce, która będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów. Przebieg trasy będzie dodatkowo objaśniony na konferencji technicznej.

 

Część kolarska

 1. Trasa kolarska przebiega po drogach publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie ZIKiT oraz, w przeważającej większości, po działkach niebędących drogami w rozumieniu definicji ustawy o drogach publicznych – w tej części trasa ma typowo terenowy charakter, z miejscami trudnymi technicznie i wymagającymi zachowania przez zawodników szczególnej ostrożności. Zawodnicy powinni dostosować rodzaj roweru, na którym będą uczestniczyć w Zawodach, do crossowego charakteru trasy.
 2. Organizator zaleca dokonanie objazdu trasy przed Zawodami (samodzielnie na podstawie przedstawionej na stronie internetowej mapki, bądź podczas oficjalnego objazdu trasy z Organizatorem) w celu zapoznania się z jej przebiegiem i trudnymi bądź niebezpiecznymi fragmentami.
 3. Zawodnicy są odpowiedzialni za zadowalający stan sprzętu pod względem technicznej gotowości do startu. Podczas wprowadzenia rowerów do strefy zmian Sędzia Główny może sprawdzać rowery pod kątem sprawności technicznej.
 4. Rower powinien spełniać następujące warunki techniczne:
  1. nie może być dłuższy niż 2m i szerszy niż 50 cm,
  2. oba koła muszą mieć konstrukcję szprychową i mieć jednakowe wymiary,
  3. końce kierownicy muszą być zaślepione, opony dobrze przyklejone, kierownica, koła siodełko dobrze przykręcone,
  4. sprawne hamulce muszą być na obu kołach;
  5. rower będzie oznaczony dostarczonym przez Organizatora numerem na ramie roweru;
  6. zawodnik obowiązkowo musi mieć założony kask rowerowy, zatwierdzony i uznany za bezpieczny przez sędziego. Kask rowerowy zawodnik musi mieć założony i bezpiecznie zapięty przez cały czas trwania części kolarskiej od momentu przed podjęciem roweru z miejsca w strefie zmian, aż do momentu po wstawieniu go z powrotem na miejsce po zakończeniu części kolarskiej. Pojemniki na płyn i pożywienie, które zabierają ze sobą zawodnicy, muszą być wykonane z nietłukących się materiałów. Pojemniki z innych materiałów (szkła lub porcelany) są zabronione.
 1. Miejsca włączenia trasy do dróg wewnętrznych i publicznych oraz odcinki przebiegające po drogach publicznych i wewnętrznych zabezpiecza WRD Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Organizator osobami uprawnionymi do kierowania ruchem.
 2. Trasa kolarska jest wytyczona na obszarze, który może być użytkowany przez pieszych, rowerzystów, osoby poruszające się na rolkach itp. – zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności na całym odcinku trasy kolarskiej z uwzględnieniem faktu, że oznaczenia i zabezpieczenia trasy przez Organizatora (np. taśmy) nie stanowią pewnego zabezpieczenia przed poruszaniem się po trasie osób postronnych.
 3. Zawodnicy w trakcie przejazdu po drogach wewnętrznych i publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 4. Podczas przejazdu po w/w drogach, podczas ich przekraczania, wjazdu z terenów leśnych na drogę wewnętrzną lub publiczną zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności bez względu na obecność Policji lub osób kierujących ruchem z uwagi na możliwość niezastosowania się osób poruszających się po drodze do zaleceń osób i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem.
 5. W miejscach newralgicznych na trasie kolarskiej będą ustawione osoby kontrolujące przebieg pokonywania trasy.
 6. Ze względów bezpieczeństwa miejsca szczególnie niebezpieczne zostaną oznaczone znakami ostrzegawczymi.
 7. Zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej ze szczegółową trasą Zawodów, w tym z miejscami szczególnie niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Naklejka z numerem startowym powinna być naklejona na przodzie kasku. Dodatkowo z przodu kierownicy roweru należy umieścić numer startowy przeznaczony na rower.
 9. Część kolarska jest wyścigiem o charakterze indywidualnym. Zawodnicy mogą zabierać ze sobą sprzęt niezbędny do naprawy roweru lub wymiany jego części.
 10. Pomoc techniczna od osób trzecich dopuszczona jest wyłącznie w miejscu bufetu i może polegać tylko na pomocy serwisowej w zakresie sprzętu (łącznie z dostarczeniem części zapasowych i wsparciem przy ewentualnych naprawach roweru) oraz przekazaniem przez osoby trzecie odżywek, żeli, bidonów itp. Udzielanie pomocy przez osoby trzecie poza strefą bufetu jest zabronione, jego konsekwencją może być dyskwalifikacja zawodnika.
 11. W strefie zmian zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia roweru – jazda rowerem w strefie zmian jest niedozwolona.
 12. W części kolarskiej dozwolone jest prowadzenie roweru lub bieg z rowerem.
 13. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu czasowego dla części kolarskiej, zawodnik kończy rywalizację. Po zakończeniu rywalizacji zawodnik może dojechać do mety po trasie kolarskiej, jednak musi uwzględnić fakt, iż po upływie limitu czasu nie jest uczestnikiem Zawodów, a oznaczenia trasy i jej zabezpieczenie mogą być już usunięte przez Organizatora.

Część biegowa

 1. Start zawodnika w odcinku biegowym odbywa się bezpośrednio po ukończeniu odcinka kolarskiego.
 2. Trasa części biegowej przebiega po działkach niebędących drogami w rozumieniu definicji ustawy o drogach publicznych. Trasa ma charakter terenowy, z miejscami trudnymi technicznie.
 3. Sędziowie odnotowują czas zawodników na punkcie kontrolnym – w przypadku, gdy taki punkt będzie na danej trasie przewidziany.
 4. W czasie biegu dozwolony jest marsz oraz zatrzymywanie się.
 5. Zawodnik nie może:
  1. biec z nagim torsem;
  2. czołgać się;
  3. biec bez butów w jakiejkolwiek części biegowej;
  4. biec z kaskiem na głowie;
  5. używać przedmiotów stałych do zmiany kierunku;
  6. biec w asyście pomocników;
  7. używać pomocniczego sprzętu (np. kije nordic walking);
  8. używać pojemników na napoje (butelek, bidonów itp.) z materiałów tłukących się.
 1. Podczas biegu zawodnik musi mieć założony numer startowy dostarczony przez Organizatora (z przodu na koszulce lub pasku startowym).
 2. Zawodnicy zostaną zapoznani na odprawie technicznej ze szczegółową trasą Zawodów, a w szczególności z miejscami niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa na trasie zostanie umieszczony punkt odświeżania, w którym zawodnicy będą mogli polać się wodą lub napić się wody.
 4. W miejscach newralgicznych będą umieszczone osoby nadzorujące i kierujące kierunkiem biegu.

XIII. LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu w Zawodach XTERRA Poland na dystansie długim i krótkim wynoszący: pływanie (50 minut), łącznie pływanie i jazda rowerem (3,5 godziny), całe Zawody 5 godzin.
 2. Na trasie Zawodów będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu znajdujący się przy strefie zmian z pływania na rower (T1) i z roweru na bieg (T2) wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas. Ponadto na trasie kolarskiej i biegowej sędziowie i obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Zawodnicy, którzy nie dopłyną do strefy zmian w ciągu 50 minut od strzału startera, zobowiązani są do dokończenia konkurencji pływackiej i zejścia z trasy Zawodów. Zawodnicy ci nie będą klasyfikowani. Podobnie nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy w trakcie części kolarskiej przekroczą limit 3,5 godzin, bądź też w trakcie części biegowej przekroczą limit czasu 5 godzin – są oni zobowiązani są do zejścia z trasy.

XIV. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na pętli kolarskiej w okolicach strefy zmian oraz START-META, a także na trasie biegu. Dokładne miejsce zostanie podane na odprawie przed Zawodami.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 3. Po Zawodach w rejonie META znajdował się będzie bufet odżywczy z napojami, owocami i przekąskami.
 4. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START – META i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu.

XV. MISTRZOSTWA POLSKI W CROSSTRIATHLONIE

1. Podczas zawodów XTERRA Poland na dystansie długim przeprowadzone zostaną Mistrzostwa Polski w crosstriathlonie. Każdy zawodnik polskiego obywatelstwa, startujący na dystansie długim, musi posiadać licencję Polskiego Związku Triathlonu (uchwała Zarządu PZTRi nr 39 z dnia 30.03.2017).

2. W zawodach XTERRA Poland w ramach Mistrzostw Polski klasyfikacją zostaną objęci zawodnicy w kategorii Elita i U23 oraz w grupach wiekowych K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat), K/M 40 (40-49 lat) , K/M 50+ (powyżej 50 lat. W kategorii Elita i U23 będą sklasyfikowani 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników.

3. Zgodnie z uchwałą nr 39 z dnia 30.03.2017 Zarządu PZTri  zawodnicy startujący w kategorii PRO (elita) mają obowiązek posiadania licencji rocznych PRO. Zawodnicy startujący w kategorii Age Group mogą przystąpić do udziału w rywalizacji na podstawie licencji rocznej lub jednorazowej.

4. Licencje nie są wymagane na pozostałe starty w XTERRA Poland.

5. Informacje o sposobie uzyskania licencji zamieszczone są na stronie Polskiego Związku Triathlonu pod zakładką: http://triathlon.pl/ licencje/.

6. Całość środków uzyskana ze sprzedaży licencji przeznaczona zostanie na sport młodzieżowy.

 7. Tytuł Mistrza Polski w cross triathlonie w kategorii Elita i U23 może otrzymać wyłącznie osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która zgłosiła się na zawody XTERRA Poland dystans długi i posiada licencję roczną PRO. Dotyczy pierwszej trójki kobiet i mężczyzn.

8. Tytuł Mistrza Polski w crosstriathlonie w grupach wiekowych może otrzymać wyłącznie osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która zgłosiła się na zawody w swojej grupie wiekowej i nie jest zawodnikiem PRO. Dotyczy pierwszej trójki kobiet i mężczyzn w kat. K/M 20, K/M 30, K/M 40 , K/M 50+.

9. W przypadku zawodników z innym obywatelstwem niż polskie, osoby te będą klasyfikowane w zawodach XTERRA Poland na długim dystansie w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacjach grup wiekowych.

10. Nagrody finansowe zgodnie z regulaminem otrzymają pierwsze pięć zawodniczek oraz pierwszych pięciu zawodników, którzy ukończą zawody XTERRA Poland na dystansie długim bez względu na kategorię oraz narodowość.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do uczestnictwa w Zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 2. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości po zakończeniu Zawodów – http://xterrapoland.pl.
 3. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Zawodów, należy kierować do Biura Organizacyjnego XTERRA Poland (e-mail: info@xterrapoland.pl), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Zawodów (zamknięcia trasy biegowej). Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Zawodów stają się wynikami oficjalnymi.
 4. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej http://xterrapoland.pl.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Zawodów, przy czym zawodnik zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani jakichkolwiek roszczeń zawodnika w stosunku do Organizatora.
 7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej.

Organizator

 

Załączniki: